Русские войска на марше
Русские войска на марше Русские войска на марше. 1915 год.

источник: http://klin-demianovo.ru/http:/klin-demianovo.ru/novosti/68962/pervaya-mirovaya-voyna-kak-i-za-chto-voevala-rossiya/
Информация добавлена: Арсен Мелитонян
http://klin-demianovo.ru/http:/klin-demianovo.ru/novosti/68962/pervaya-mirovaya-voyna-kak-i-za-chto-voevala-rossiya/" data-title="Русские войска на марше" >